Naslov operacije: Nadgradnja znanj in povezovanje kot izhodišče za razvoj novih produktov

Akronim:  DRUGAČEN POGLED

Prijavitelj: Kip vizija d.o.o.
Partner: Turistično društvo Pilštanj

Operacija je sofinancirana na 2. javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 sofinanciranje s sredstvi EKSRP.

Cilji: Vzpostavitev pogojev za pridobivanje novih znanj, informacij, spodbujanje razvoja novih produktov, dvig ozaveščenosti o pomenu in varstvu narave in okolja;

Povzetek: 

V skladu s cilji projekta bo Turistično društvo Pilštanj izvedlo aktivnosti za krepitev zavedanja o pomenu narave z uporabo novih pristopov informacijsko – komunikacijske tehnologije, ob skladnem in vzdržnem razvoju podeželja. Izvedena bo predstavitev čebelarstva na interaktiven način in informiranje ljudi o pomenu čebelarstva in ostalih opraševalcev ter ohranjanju okolja. Hkrati bomo vzpodbujali udeležence k razmišljanju o uporabi njihovih potencialov za nadgradnjo turistične in podjetniške  ponudbe.

 

V sodelovanju z nosilcem projekta, invalidskim podjetjem KIP Vizija d.o.o., bo posebna pozornost namenjena ranljivim skupinam. Operacija bo prispevala k ustvarjanju boljših pogojev za gospodarski in turistični razvoj podeželja. Različne delavnice in interaktivna izobraževanja v sklopu projekta bodo nadgrajena s pisnimi izdelki o invalidih in hitrejšem vstopu na trg dela in o pomenu čebel za okolje ter obstoj ljudi. Projekt se bo izvajal na celotnem območju LAS Obsotelje in Kozjansko.

 

Aktivnosti za doseganje ciljev: 

Invalidsko podjetje KIP vizija d.o.o. bo izvedlo dve delavnici za aktiviranje invalidov za lažji vstop na trg dela, eno ustvarjalno medgeneracijsko likovno delavnico Ljudje in narava, vzpostavljena bo delujoča IN-VEM točka za izvedbo  pet različnih modulov delavnice Ljudje in komunikacija ter spoprijemanje z izzivi. Turistično društvo Pilštanj bo izvedlo pet predstavitev čebelarstva na interaktiven način, z vključitvijo 3D očal v turistično ponudbo. Člani društva bodo podali informacije  o pomenu čebel in ostalih opraševalcev, ohranjanju okolja ter uporabi lokalnih potencialov za nadgradnjo turistične ponudbe.  Preplet vodenja  in koordinacije ter promocije in obveščanja javnosti pa bo zagotovljen skozi celotno izvedbo operacije.

 

Rezultati 

bodo prispevali k uresničevanju cilja pridobivanja novih znanj, informacij na področju aktiviranja naravnih in človeških virov, izhajajoč iz ljudi, njihovih ovir, kompetenc  in zmožnosti, njihovega vključevanja in nadgrajevanja kompetenc. S pomočjo aktivnosti v okviru projekta si bomo prizadevali, da bo vključenost ranljivih skupin čim večja, hkrati pa bomo prispevali k varovanju naravnih in kulturnih vrednot, ohranjanju narave in ozaveščanju o pomembnosti tudi za prihodnje rodove.

Vrednost projekta, ki se bo izvajal v letu 2019 znaša 11.563,37 €, od tega je odobreno sofinanciranje 9.291,73 €, projektna partnerja bosta zagotovila 2.271,64 €.

Evropske komisije, namenjene EKSRP
Program razvoja podeželja

TD PILŠTANJ

PILŠTANJ 12
3261 Lesično

T: 031 604-509
E: info@td-pilstanj.si

Ponudba programa obiska

Za vas smo pripravili zanimiv program obiska, ki je primeren za skupine.

Spremljajte nas na FaceBook profilu.